Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja, KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/13-16-1, od 01. ožujka 2016. godine i članka 44. Statuta Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 5/18), općinski načelnik Općine Rasinja dana 17. svibnja 2019. donio je

Odluke o financiranju Programa:

Udruge vinogradara i voćara „GROZDEK“

Udruge vinogradara i vinara „Soviljnjak“ Rasinja

DIF „Zavičaj“ Veliki Poganac

Udruge umirovljenika matice Općine Rasinja

Udruge žena i djevojaka „Napredna žena“

NK „Galeb“ Koledinec

NK „Rasinja“ Rasinja

NK „Sabarija“ Subotica Podravska

NK „Tehničar“ Cvetkovec

„Podravske grude“ udruge za očuvanje prirodne i kulturne baštine rodnoga kraja

ŠRK „KARAS“ Kuzminec

Udruge mladih Subotica Podravska

Lovačkog društva „Vepar“ Veliki Poganac

Udruge žena Koledinec

Društva žena i djevojaka „Hrvatska duša“ Rasinja

Udruge žena Subotica Podravska

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg