logogrbNa temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15), članka 60. Statuta Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) i članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/13-16-1 od 1. ožujka 2016., Jedinstveni upravni odjel Općine Rasinja i Povjerenstvo za provedbu natječaja/Javnog poziva objavljuje 

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Preuzmite dokumente:

- Izjava dvostruko financiranje 

Izjava o partnerstvu

Opisni obrazac prijave

 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg