logogrbNa temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15), članka 60. Statuta Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) i članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/13-16-1 od 1. ožujka 2016., Jedinstveni upravni odjel Općine Rasinja i Povjerenstvo za provedbu natječaja/Javnog poziva objavljuje 

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Preuzmite dokumente:

- Izjava dvostruko financiranje 

Izjava o partnerstvu

Opisni obrazac prijave

 

Stranica 1 od 2

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

Glasnik Opcine Rasinja 14 za web Page 01

Rasinja Kalendar za 2017 za web Page 01

RKT

panoramio