KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2018. godini

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rasinja za 2019. godinu

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Rasinja

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2019. godini

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE RASINJA ZA 2019. GODINU

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2019. godini

- Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2019. godini

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2018. godinu i Plana razvojnih programa

- Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Veliki Poganac Srpsko pravoslavnoj crkvi u Velikom Pogancu

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Subotica Podravska za provedbu projekta „Uređenje parka u Subotici Podravskoj“

Prilog III-uređenje parka u Subotici P.

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Rasinja

Odluka o pokroviteljstvu Leonu Međimurec iz Koledinca

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2018. godini

- Program o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2018. godini

- Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti, kulturu, šport i dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Rasinja

Zaključak o ukidanju statusa društvenog vlasništva na kč.br. 189/9 u k.o. Koledinec

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Kuzminec za provedbu projekta „Adaptacija postojećeg Vatrogasnog doma u Kuzmincu

Prilog 12 - Opis projekta Kuzminec

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Koledinec za provedbu projekta „Rekonstrukcija građevine javne namjene – društvenog i vatrogasnog doma“

Prilog 12 - Opis projekta-Koledinec

Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova obavljanje deratizacije na temelju pisanog ugovora

Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova javne rasvjete na temelju pisanog ugovora

Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Rasinja za razdoblje od 2017. - 2020. godine

-  PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA 2017.-2020.

- Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rasinja

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rasinja

- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rasinja

- Odluka o sudjelovanju Općine Rasinja u osnivanju trgovačkog društva Drava-Kom d.o.o.o.

Polugodišnji Izvještaj  o izvršenju Proračuna za 2018.

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Subotica Podravska za provedbu projekta „Uređenje parka i dječjeg igrališta u Subotici Podravskoj“

Prilog Odluci-uređenje parka u Subotici Podravskoj

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Rasinja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg